Wed, Sep 3, 2014, 7:38:31 AM
NOTICE OF AWARD - VARIOUS MEDICINES

Procurement of various medicines for medical and dental missions

NOTICE OF AWARD re: 1 unit SUV - 2013 model

INVITATION TO BID re: 1 unit Black SUV - 2013 Model

SUPPLEMENTAL/ BID BULLETIN re: 1 unit Black SUV - 2013 Model

SUPPLEMENTAL/ BID BULLETIN re: Medicines for Medical and Dental Mission

INVITATION TO BID re: 1 unit Black SUV - 2013 Model

INVITATION TO BID re: Medicines for Medical and Dental Mission

NOTICE OF INTENT TO DONATEPlease type in a keyword:
Search in Photo Gallery
VP News
Speeches
Others
VP Awards

VP Awards
TechVoc Committee

VP Scholars
SPEECHES

Home / Speeches / Education

Talumpati ni Bise Presidente Jejomar C. Binay para sa 37th Commencement Exercises ng New Era University, Iglesia ni Cristo Tabernacle, INC Compound, Commonwealth Avenue, Quezon City
Posted: Wednesday, April 04, 2012

Mga minamahal kong magsisipagtapos,

Damang-dama ko ang galak na nag-uumapaw sa inyong mga puso sa araw na ito. Subalit kahit sa higit na marami na akong pinagdaanang karanasan sa buhay at higit na nakatatanda sa inyo, hindi ko mamarapating angkinin ang karapatang magsabi na natatalos ko ang inyong nararamdaman, dahil ang bawat pagtatapos, gaya ng bawat mahalagang pangyayari sa ating mga buhay, ay natatangi para sa bawat isa sa atin.

Ang bawat isa sa inyo ay nakarating sa araw na ito, nagwagi sa araw na ito, sa inyong natatanging paraan.

Lahat kayo ay nakarating dito nang sabay-sabay, subalit ang bawat isa sa inyo ay tumahak ng kanya-kanyang landas. May mga hindi gaanong nahirapan, may mga nakipagbuno sa sarili para makakuha ng pasadong grado. At may mga nangailangan ng puspusang sakripisyo, lalong lalo na ang mga magulang at mga kapamilya, upang maging bahagi ng araw na ito.

Ang inyong karanasan, ang inyong paglalakbay at tagumpay, ay natatanging sa inyo lamang. Walang bagay o tao ang makapag-aalis ng mga karanasang iyan. Iyan ang inyong natatanging kayamanan.

Ibang usapin naman ang inyong mga alaala kasama ang inyong mga kaibigan at kaiskwela – iyan ay kaligayahang pinaghahatian ng lahat ng nagsisipagtapos sa araw na ito, kayong bahagi ng New Era University graduating class 2012.

Sa araw na ito, masasabing kayo ay nag-transisyon; kayo ay sumulong ng isang hakbang sa buhay, humakbang palabas sa inyong buhay bilang mag-aaral, tungo sa tinatawag na tunay na mundo.

Ibig sabihin, mundo sa labas ng inyong pamantansan kung saan ang teorya ay isinasabuhay, at kung saan kayo - unti-unti, hakbang-hakbang - ay magiging isang propesyunal, ibinabandila sa mundo ang inyong kaalaman, ipinapahiwatig na ang kaalamang iyan ay naririyan para pakinabangan.

Nais kong bigyang pansin ang inyong piniling tema sa inyong pagtatapos: Christian-Inspired Education in a Changing Global Order. Hayaan ninyong magbigay pugay ako sa naiibang katangian ng inyong karanasan bilang mga mag-aaral. Bilang mga nagsipagtapos sa New Era University, kayo ay nabigyan hindi lamang ng kumpyansa sa sarili. Kayo ay may natatanging pundasyong Kristiyano na kapag sinusugan ng angking talino, lakas ng loob at pagsisikap, ay magtitiyak sa inyong matiwasay at matagumpay na transisyon sa tunay na buhay.

Ang edukasyong Kristiyano, sa aking palagay, ang sandatang tatanganin ninyo sa pagharap sa bagong realidad ng nagbabagong kaayusan ng daigdig.

Payak lamang ang aking pag-unawa sa edukasyong Kristyano: ito ang matibay na pananalig, paninindigan at pagtatanggol sa panig ng kabutihan – kahit na ang iba ay hindi sang-ayon, kahit na tayo ay pulaan, hamakin, alipustahin o pahirapan dahil dito.

Ito ang siyang gumagabay sa atin na gawin ang tama at nararapat, kahit na walang nakakakita ng ating ginagawa. Ang gumawa ng tama at mabuti kahit walang nakatingin.at wala nang ibang dahilan kundi ang ito ay ang tama at mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay kaakibat ng wagas na paglilingkod sa kapwa.

Gaya ng mabuting Samaritano, wala nang mas angkop na paglalarawan sa isang mabuting Kristyano kundi iyong naglilingkod sa kapwa nang walang inaasahang kapalit.

Ang paggawa ng kabutihan kahit walang nakakakita sa atin – yan ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at disiplina. Ang disiplina ay ang pagpupursigi na matapos kung ano ang sinimulan, lalo na kapag ito ay para sa kabutihan. Ang pagpapakumbaba ay ang pagkilala na higit pa sa atin ang ating ginagawa, na ang ating mga gawain ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi higit pa sa ating pagkatao.

Mga minahal kong magsisipagtapos, sa aking palagay, iyan ang pinaka-payak na pamantayang Kristyano na gagabay sa inyo sa inyong transisyon mula sa pamantasan tungo sa mundong naghihintay.

Hayaan ninyong gamitin ko ang pagkakataong ito upang ibahagi naman sa inyo ang aking karanasan.

Tulad marahil ng marami sa inyo rito, hindi po naging madali ang aking buhay. Ako po ay naulila sa aking ina noong ako ay siyam na taong gulang pa lamang, at nang ako po ay ihabilin ng aking ama sa aking tiyuhin na siyang nagpalaki sa akin, ang buhay ko po ay nagbago nang husto, mula sa buhay ng kaunting kaginhawahan, tungo sa buhay ng sunud-sunod na pagsubok.

At dahil po rito, sinabi ko sa aking sarili, ipinangako ko sa aking sarili, na darating ang araw na makakaahon ako sa aking kalagayan. At ang daan tungo sa pag-ahon, sa aking paniniwala, ay ang edukasyon.

Yan po ang naging biyaya sa akin ng edukasyon. Bukod po sa pagpapayaman ng isip, ibinigay sa akin ng edukasyon ang pagkakataon na maiahon ang aking sarili sa hirap. Pinanday ng edukasyon ang aking lakas ng loob at ibinahagi sa akin ng edukasyon ang diwa ng serbisyo at panglilingkod sa kapwa, mga prinsipyong hanggang ngayon ay nakaukit sa aking puso at damdamin.

Tunay ngang mapagpalaya ang edukasyon. Palagi kong bukambibig na ang edukasyon ang siyang bumubura ng pagkakahiwalay ng tao batay sa kanilang estado sa buhay. Matibay ang aking paniniwala na ang taong mula sa hirap na may pinag-aralan, may pagsisikap at may determinasyong umasenso sa buhay, ay handang makipagsabayan sa mga mas nakakariwasa. Mas handang humarap sa mga hamon ng mundo.

Ano nga ba ang mundong naghihintay sa inyo sa labas ng pamantasan? Ano nga ba ang nagbabagong kaayusang pandaigdigan?

Anong klaseng mundo ang inyong susuungin, at bakit ito nagbabago nang napakabilis?

Unang-una, nagbabago ang klima ng mundo. Pangalawa, nagbabago rin ang ekonomiya at pulitika nito. Saan mang sulok ng mundo nariyan ang mga pagsubok, ang mga pagbabalikwas. Dumarami ang bilang ng mahihirap sa mundo ngunit sila ay hindi na nananahimik. Idinaraing nila ang kanilang kahirapan, ang kawalan ng karapatan, ang nangyayari sa kanilang kapaligiran, ang biyayang nasa kamay lamang ng iilan.

Subalit ito rin ay mundo na namumulat sa konsepto at kaisipan ng pagkakapantay-pantay, isang mundo kung saan ang mga tao at mga bansa ay agad nagbibigay ng tulong sa mga nagdurusa at dumaraan sa kalamidad – gaya nang nangyari sa bansang japan at maging dito sa Pilipinas. Ito ay mundong kumikilala at gumagalang sa pagkakaiba ng mga kultura, katangian at pananampalataya ng bawat nilalang.

Mga kababayan, ang ating panahon ay masasabing tunay na panahon ng pagbabago, panahon kung saan laganap man ang mga salungatan ay mararamdaman din ang yakap ng pagkalinga at pag-aaruga.  Sa ganitong uri ng panahon, masasabi ko na napakagandang maging isang Pilipino.

Bakit ko nasabi ito? Dahil sa ganitong mga pagkakataon maari nating ipakita sa mundo kung sino talaga ang mga Pilipino at kung ano ang maaari nating marating. Wala tayong ibang dapat gawin kundi isabuhay ang mga katangiang pinapahalagahan natin. Itanghal natin ang mabuti at iwaksi ang masama. Simulan nating suriing mabuti ang ating mga sarili, pakakilatisin nang maigi ang ating mga ginagawa, iwaksi yaong mga ugali na humihila sa atin pababa, at bigyan ng pagkilala yaong mga nag-aangat sa atin.

Tandaan natin at hanguin mula sa ating nakaraan ang maningning na kayamanang Pilipino gaya nang kagandahang-loob, dangal, pagpapakumbaba, at pakikipagkapwa.

Iyan ay mga katangiang pinahahalagahan ng sangkatauhan. At yan ang mga katangiang nagpapakilala sa atin bilang Pilipino. Gaya ng tinuran ng awtor na si Benedict Anderson, ang mga tao ay bumubuo ng bansa batay sa pinagsasaluhang imahinasyon – ang kanilang bansa ay hinubog at itinatag ayon sa kanilang kultura, katangian at paniniwala, at nilinang ng kanilang pakikibaka, pagsisikhay, at pamumuhay sa araw-araw.

Isipin ninyo na mula sa inyong hanay magmumula ang isang inhinyero o siyentipiko na may disiplina at kagandahang-loob. Isipin ninyo ang isang negosyante na nagmula sa inyong hanay na may pakikipagkapwa. Isipin ninyo ang isang pinuno na nagmula sa inyong hanay na nagbubuo ng komunidad na may dangal at kagandahang loob.  

Mga kabayayan, mga magsisipagtapos, nasa aking imahinasyon ang mga bagong manggagawa at propesyunal na gaya ninyo na haharap ng buong tatag sa hamon ng mundo, tangan ang  inyong edukasyong Kristyano at ang inyong pagka-Pilipino.

Ito na ang inyong pagkakataon na pagbutihin ang mundong inyong mamanahin. Kung kayo ay mabubuhay ayon sa mga katangiang ito, kung kayo ay magiging tapat na Kristyano at tunay na Pilipino, hindi kayo maliligaw anumang pagbabago ang mangyari sa kaayusang pandaigdig. Bagkus, kayo mismo ay makakapag-ambag upang itayo ang bagong kaayusang pandaigdigan, isang daigdig na mapayapa, maunlad, mapag-kalinga at may pananampalataya. 

Mabuhay ang mga magsisipagtapos sa New Era University.

Mabuhay ang ating bayang Pilipinas!CLICK HERE TO SEARCH
THE ARCHIVES